ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Про Головне управління
Оновлено: 01.02.2018 13:41
   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
статистики у Кіровоградській області

19.05.2017 №27

РЕГЛАМЕНТ
Головного управління статистики у Кіровоградській області

I. Загальні положення
 1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Кіровоградській області (далі – Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.
  Головне управління статистики є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.
  Головне управління статистики підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.
  До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний рівень) – відділи (сектори) статистики у районах (далі – відокремлені підрозділи). У Головному управлінні статистики можуть утворюватися структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України.
 2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами й дорученнями Голови Держстату.
 3. Основні завдання Головного управління статистики визначені в Положенні про Головне управління статистики у Кіровоградській області, затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 року №238.
 4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.
  У випадках, передбачених законодавством, рішення Головного управління статистики, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.
 5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.
 6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється у порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.
 7. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо й телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики.
 8. Головним управлінням статистики щороку оприлюднюється звіт про його діяльність шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті. Інформація про діяльність Головного управління статистики надається громадянам, представникам засобів масової інформації згідно з чинним законодавством.
II. Організація роботи Головного управління статистики
1. Планування роботи
 1. На основі довгострокової програми розвитку державної статистики та плану державних статистичних спостережень, затверджених Кабінетом Міністрів України, технологічної програми державних статистичних спостережень, затвердженої наказом Держстату, Головне управління статистики щороку складає Комплексну програму Головного управління статистики (далі – Комплексна програма).
  Комплексна програма являє собою послідовний опис процедур, які здійснюються за кожним державним статистичним спостереженням і за роботами з виконання функціональних обов'язків і координації діяльності структурних підрозділів Головного управління статистики та відокремлених підрозділів.
 2. Комплексна програма формується уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики з урахуванням пропозицій інших структурних підрозділів за погодженням з начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики.
 3. Комплексна програма затверджується наказом Головного управління статистики.
 4. Унесення змін до затвердженої Комплексної програми здійснюється відповідно до порядку формування Комплексної програми, затвердженого наказом Головного управління статистики.
 5. Протягом року уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики здійснюється поточний моніторинг результатів роботи Головного управління статистики. Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління статистики.
 6. Після закінчення звітного року уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики за участю інших структурних та відокремлених підрозділів готується інформація про виконання Комплексної програми, яка подається на розгляд колегії Головного управління статистики.
2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики
 1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.
 2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника затверджується наказом Головного управління статистики, у якому визначаються:
     1) перелік структурних підрозділів Головного управління статистики, а також відокремлених підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики;
     2) перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;
     3) порядок виконання функціональних повноважень першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.
 3. Положення про структурні підрозділи Головного управління статистики, підрозділи у їх складі, відокремлені підрозділи, розробляються керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики та відокремлених підрозділів, погоджуються з першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною та кадровою службами Головного управління статистики і затверджуються наказом Головного управління статистики.
 4. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів Головного управління статистики, підрозділів у їх складі, відокремлених підрозділів, визначаються в положеннях про ці підрозділи.
  Обов'язки інших працівників Головного управління статистики визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Головного управління статистики або, за його дорученням, першим заступником, заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.
3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи
 1. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:
  колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, розгляду пропозицій з питань реалізації державної політики у сфері статистики, обговорення проектів стратегій, програм, розгляду інших питань;
  комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики є постійним діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";
  експертна комісія Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Кіровоградської області;
  конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України "Про державну службу";
  дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" Головного управління статистики, є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків;
  комісія з оцінки корупційних ризиків у Головному  управлінні статистики є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворено для проведення оцінки корупційних ризиків.
 2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджує начальник Головного управління статистики.
4. Управління персоналом та проходження державної служби
 1. Організацію роботи з управління персоналом в Головному управлінні статистики здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.
 2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.
 3. Відділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, наказами Держстату, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади і цим Регламентом.
 4. Прийняття осіб на роботу до Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.
 5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".
 6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246.
 7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".
 8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.
 9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.
  При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.
 10. Присвоєння рангів державними службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.
 11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.
 12. Моральні норми професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості встановлені Етичним кодексом працівників органів державної статистики, який затверджено наказом Держстату від 18 червня 2013 року №183.
 13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
  Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 14. Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.
  Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.
  З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.
 15. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні статистики у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками діловодства (справ і майна) при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики, затвердженими конференцією працівників Головного управління статистики (протокол від 4 листопада 2016 року №1) за поданням начальника Головного управління статистики та профспілкового комітету Головного управління статистики.
 16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:
     оголошення подяки державному службовцю;
     дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;
     відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;
     представлення до нагородження урядовою відзнакою;
     представлення до відзначення державною нагородою.
  Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики перший заступник, заступник начальника, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики за погодженням з першим заступником і заступником начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 17. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.
  Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".
  Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.
IІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання
 1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Головному управлінні статистики у Кіровоградській області, затвердженої наказом Головного управління статистики від 14 березня 2014 року № 47 (зі змінами) та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства в територіальних органах державної статистики, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 11 лютого  2014 року № 34.
 2. Інструкція з діловодства у Головному управлінні статистики встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.
 3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.
 4. Відповідальність за організацію діловодства у Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.
 5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, погодження проектів нормативно-правових актів відповідають перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних і відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.
 7. Організація діловодства у Головному управлінні статистики покладається на сектор документального забезпечення та контролю виконання.
 8. До основних видів роботи з документами належать:
     1) реєстрація вхідної кореспонденції;
     2) робота з документами у  структурних і відокремлених підрозділах;
     3) підготовка документів  керівництву Головного управління статистики;
     4) підготовка та узгодження проектів актів організаційно-розпорядчого характеру;
     5) організація виконання рішень Держстату;
     6) оформлення копій та додатків до документів;
     7) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;
     8) організація та здійснення контролю за виконанням документів;
     9) складення номенклатури та формування справ;
     10) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;
     11) ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.
 9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.
 10. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю, за переліком документів, затвердженим начальником Головного управління статистики.
 11. Обов’язково контролюється виконання завдань, передбачених у актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпорядчі документи та доручення керівництва Управління, рішення колегії Держстату, запити на публічну інформацію.
 12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 13. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на завідувача сектору документального забезпечення та контролю виконання.
 14. У структурних і відокремлених підрозділах Головного управління статистики  безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архівної справи.
 15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця працівником сектору документального забезпечення та контролю виконання, який відповідає за контроль, і подається керівництву Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.
 16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.
ІV. Порядок проведення нарад

1. Загальні положення

 1. Начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника, а також керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.
  Організація проведення нарад під головуванням начальника Головного управління статистики покладається на відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності або відповідні структурні підрозділи Головного управління статистики.
 2. Порядок денний, список запрошених на нараду, аналітичні довідки з питань порядку денного та проект протокольного рішення надаються на розгляд учасникам наради завчасно, а з додаткових питань – у день проведення наради.
 3. Залежно від питання, яке вирішується, на наради можуть бути запрошені особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.
 4. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища і ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.
  Протокол наради підписує головуючий, доводиться до відома та виконання учасників наради.
 5. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ Головного управління статистики за компетенцією чи відокремлений підрозділ.
 6. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.
  Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) структурним чи відокремленим підрозділом Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

2. Апаратні наради

 1. Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першого заступника начальника.
 2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики, керівників структурних підрозділів.
 3. Проект порядку денного апаратної наради погоджує начальник Головного управління статистики, доводиться до відома першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики, керівників структурних підрозділів за два дні до її проведення.
 4. Підготовку, організацію проведення апаратних нарад та ведення протоколу здійснює відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності.

3. Оперативні наради

 1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник Головного управління статистики або його перший заступник і заступник начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.
 2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводять керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.
 3. Організація проведення оперативної наради та ведення протоколу покладається на структурний чи відокремлений підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

5. Інтернет-наради

 1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників відокремлених підрозділів проводяться інтернет-наради.
 2. Організація проведення інтернет-наради та ведення протоколу покладається на структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював її проведення.
 3. У разі участі керівництва Головного управління статистики в інтернет-нараді відповідний пакет документів подається керівництву Головного управління статистики відповідальним структурним підрозділом за три робочі дні до дня проведення.

VI. Взаємодія Головного управління статистики
з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 1. Головне управління статистики у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, а також з підприємствами, установами та організаціями.
 2. Головне управління статистики, з метою ефективної співпраці з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:
     1) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;
     2) надає місцевими органами державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
     3) забезпечує взаємодію інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;
     4) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);
     5) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані із виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.
 3. Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів.
 4. Головне управління статистики взаємодіє з респондентами та постачальниками адміністративних даних на засадах, визначених Політикою Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, та відповідно до Роз’яснень щодо взаємодії органів державної статистики з респондентами державних статистичних спостережень у процесі статистичного виробництва, затверджених Держстатом 31 грудня 2015 року.
 5. Взаємодія Головного управління статистики з респондентами та постачальниками адміністративних даних полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в області через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

 1. Головне управління статистики забезпечує доступність, гласність і відкритість статистичної інформації, її джерел і методології складання відповідно до Політики поширення статистичної інформації органами державної статистики, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 24 листопада 2015 року № 339.
 2. Взаємодія між Головним управлінням статистики, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, нарад, семінарів, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.
 3. З метою вдосконалення інформаційно-публікаційної діяльності Головне управління статистики систематично вивчає потреби користувачів, визначає міру задоволення якістю та доступністю статистичної інформації шляхом проведення опитувань.

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.
Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, інших актів законодавства.
 2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики, розробленої відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (зі змінами), затверджується наказом Головного управління статистики та покладається на сектор документального забезпечення та контролю виконання.
 3. Особистий прийом громадян проводить начальник Головного управління статистики та його перший заступник і заступник відповідно до порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики та графіка прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, затвердженого наказом Головного управління статистики, які підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.
 4. У Головному управлінні статистики діє пряма телефонна "гаряча лінія".
 5. Участь у роботі прямої телефонної "гарячої лінії" Головного управління статистики беруть керівники структурних підрозділів Головного управління статистики.

 6. Графік роботи прямої телефонної "гарячої лінії" оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.
 7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".
 8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики,
  та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”, Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, який затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 лютого 2013 року №140, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

ІХ. Запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики

 1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про запобігання корупції”, постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року №1422 “Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади”, від 04 вересня 2013 року №706 “Питання запобігання та виявлення корупції”, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
 2. Головне управління статистики у межах компетенції забезпечує комплекс заходів, спрямованих на:
     1) забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
     2) оцінку корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики, причин, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
     3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
     4) виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у структурних підрозділах Головного управління статистики та відокремлених підрозділах;
     5) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
     6) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.
 
 
   
   

 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області