ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Про Головне управління
Оновлено: 10.11.2023 15:09
   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
статистики у Кіровоградській області

26.09.2023 №55

РЕГЛАМЕНТ
Головного управління статистики у Кіровоградській області

I. Загальні положення
 1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Кіровоградській області (ГУС у Кіровоградській області), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.
  ГУС у Кіровоградській області є територіальним органом Державної служби статистики України (Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.
  ГУС у Кіровоградській області, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.
 2. ГУС у Кіровоградській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату.
 3. Основні завдання ГУС у Кіровоградській області визначені в Положенні про Головне управління статистики у Кіровоградській області, затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 року № 238 (зі змінами).
 4. ГУС у Кіровоградській області у межах повноважень визначених в Положенні ГУС у Кіровоградській області, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та Держстату видає накази, організовує та здійснює контроль за їх виконанням.
  Накази ГУС у Кіровоградській області, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими до виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.
 5. ГУС у Кіровоградській області у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.
 6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС у Кіровоградській області, здійснюється у порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.
 7. Діяльність ГУС у Кіровоградській області є відкритою та прозорою та передбачає забезпечення відкритого та рівного доступу користувачів до офіційної державної статистичної інформації, можливість її використання, поширення та зберігання з метою виконання своїх завдань та функцій, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.
 8. ГУС у Кіровоградській області щорічно оприлюднює звіт про підсумки діяльності шляхом розміщення його на офіційному вебсайті ГУС у Кіровоградській області.
II. Організація роботи ГУС у Кіровоградській області
1. Планування роботи
 1. Основою для планування діяльності ГУС у Кіровоградській області є:

  план державних статистичних спостережень на відповідний рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України, що містить перелік статистичних спостережень з визначенням порядку та термінів їх проведення;

  технологічна програма державних статистичних спостережень (далі – ТПДСС), сформована в автоматизованій системі ведення ТПДСС та затверджена наказом Держстату.
 2. ГУС у Кіровоградській області є учасником підготовки проєкту ТПДСС у межах робіт, визначених Порядком формування ТПДСС в автоматизованій системі ведення ТПДСС, затвердженим наказом Держстату.
 3. Координація дій структурних підрозділів ГУС у Кіровоградській області у питаннях ТПДСС здійснюється структурним підрозділом ГУС у Кіровоградській області з питань планування та моніторингу діяльності.
 4. Моніторинг виконання заходів ТПДСС, відповідальним виконавцем яких є ГУС у Кіровоградській області, здійснюється структурним підрозділом ГУС у Кіровоградській області з питань планування та моніторингу діяльності.
  Інформація про виконання ТПДСС заслуховується на засіданнях колегії ГУС у Кіровоградській області відповідно до планів роботи колегії.
2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників ГУС у Кіровоградській області
 1. Повноваження начальника ГУС у Кіровоградській області визначаються Положенням про Головне управління статистики у Кіровоградській області, затвердженим наказом Держстату від 30 вересня 2015 року № 238 (зі змінами).
 2. Розподіл функціональних повноважень між начальником ГУС у Кіровоградській області та його заступниками затверджується наказом ГУС у Кіровоградській області, у якому визначаються:
     1) перелік структурних підрозділів ГУС у Кіровоградській області, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником ГУС у Кіровоградській області та його заступниками;
     2) перелік функціональних повноважень, закріплених за начальником ГУС у Кіровоградській області та його заступниками, що випливають із покладених на ГУС у Кіровоградській області завдань і функцій;
     3) порядок виконання функціональних повноважень заступників начальника ГУС у Кіровоградській області в разі відсутності одного з них.
 3. Положення про структурний підрозділ ГУС у Кіровоградській області розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із заступником начальника ГУС у Кіровоградській області відповідно до розподілу функціональних повноважень і затверджується наказом ГУС у Кіровоградській області.
  Положення про підрозділи, що входять до складу структурних підрозділів ГУС у Кіровоградській області, розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються керівником структурного підрозділу та затверджуються наказом ГУС у Кіровоградській області.
 4. Посадові обов'язки працівників ГУС у Кіровоградській області визначаються в їхніх посадових інструкціях, які розробляються безпосередніми керівниками відповідних працівників, погоджуються керівником структурного підрозділу та затверджуються начальником ГУС у Кіровоградській області.
3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи
 1. ГУС у Кіровоградській області для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань, розгляду наукових рекомендацій, проведення фахових консультацій з основних питань діяльності, обговорення найважливіших напрямів розвитку офіційної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:
     колегія ГУС у Кіровоградській області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ГУС у Кіровоградській області, вироблення рекомендацій з питань реалізації державної політики у сфері статистики, обговорення проєктів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань щодо виконання завдань ГУС у Кіровоградській області;
     комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики у Кіровоградській області є постійно діючим органом ГУС у Кіровоградській області, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";
     експертна комісія Головного управління статистики у Кіровоградській області є постійно діючим органом ГУС у Кіровоградській області, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві ГУС у Кіровоградській області, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Кіровоградської області;
     конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" Головного управління статистики у Кіровоградській області є постійно діючим органом ГУС у Кіровоградській області, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України "Про державну службу".
 2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник ГУС у Кіровоградській області.
  Кількісний та персональний склад, положення про них затверджується наказами ГУС у Кіровоградській області. До складу, за їх згодою, можуть залучатися представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних і громадських організацій тощо.
 3. Засідання колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та допоміжних органів, а також нарад, робочих зустрічей, семінарів тощо можуть проводитись у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.
4. Управління персоналом та проходження державної служби
 1. Організацію роботи з управління персоналом в ГУС у Кіровоградській області здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.
 2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в ГУС у Кіровоградській області, добір і розвиток персоналу, організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності працівників, документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.
 3. Прийняття осіб на роботу до ГУС у Кіровоградській області та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.
 4. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".
 5. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у ГУС у Кіровоградській області регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).
 6. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".
 7. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.
 8. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.
  При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.
 9. Присвоєння рангів державними службовцям ГУС у Кіровоградській області здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (зі змінами).
 10. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.
 11. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ГУС у Кіровоградській області здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
  Оцінювання здійснюється щороку відповідно до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (зі змінами).
 12. Державним службовцям ГУС у Кіровоградській області створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке здійснюється постійно.
  Професійне навчання державних службовців, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", здійснюється у встановленому законодавством порядку за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, до якої належать суб'єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання ‒ заклади освіти, підприємства, установи, організації будь-якої форми власності, що провадить освітню діяльність, міжнародні та іноземні установи, організації, зокрема ті, які реалізують відповідні проєкти (програми) міжнародної технічної допомоги.
  З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.
 13. Тривалість робочого часу працівників ГУС у Кіровоградській області, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в ГУС у Кіровоградській області у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень та доручень зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками діловодства справ і майна при звільненні визначаються правилами внутрішнього службового та внутрішнього трудового розпорядків, затвердженими відповідно конференцією державних службовців ГУС у Кіровоградській області (протокол № 1 від 08 грудня 2021 року), зі змінами, внесеними до зазначених документів 28 березня 2022 року протоколом № 1 конференції трудового колективу ГУС у Кіровоградській області.
 14. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:
     оголошення подяки державному службовцю;
     дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;
     відзначення відомчою заохочувальною відзнакою ГУС у Кіровоградській області;
     відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;
     представлення до нагородження урядовою відзнакою;
     представлення до відзначення державною нагородою.
  Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника ГУС у Кіровоградській області заступники начальника ГУС у Кіровоградській області, керівники структурних підрозділів ГУС у Кіровоградській області за погодженням із заступниками начальника ГУС у Кіровоградській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 15. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.
  Засади притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців визначають Закон України "Про державну службу" та Порядок здійснення дисциплінарного провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039 (зі змінами).
  Працівники ГУС у Кіровоградській області, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.
 16. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі ГУС у Кіровоградській області, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Правил пропускного режиму до адміністративної будівлі Головного управління статистики у Кіровоградській області, що затверджуються наказом ГУС у Кіровоградській області.
5. Організація роботи з документами та контролю виконання
 1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Головному управлінні статистики у Кіровоградській області, затвердженої наказом ГУС у Кіровоградській області та розробленої відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (зі змінами).
 2. Інструкція з діловодства у ГУС у Кіровоградській області відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та інших актів законодавства визначає:
     порядок проходження електронного документа з моменту його створення або одержання і до моменту відправлення або передавання до архіву ГУС у Кіровоградській області;
     загальні засади функціонування та використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – система взаємодії);
     оперативний інформаційний обмін з використанням службової електронної пошти.
 3. Особливості організації діловодства з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію, визначаються окремими нормативно-правовими актами.
 4. Відповідальність за організацію діловодства в ГУС у Кіровоградській області несе його начальник.
 5. За підготовлений проєкт документа відповідальним є його розробник.
 6. Організація електронного документообігу в ГУС у Кіровоградській області покладається на відповідальну особу ГУС у Кіровоградській області, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архіву ГУС у Кіровоградській області (далі – служба діловодства), який забезпечує:
     розроблення в ГУС у Кіровоградській області єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх створення;
     розроблення зведеної номенклатури справ ГУС у Кіровоградській області;
     реєстрацію та облік документів;
     надання методичної допомоги та контроль за дотриманням установленого порядку роботи з електронними документами в структурних підрозділах ГУС у Кіровоградській області;
     організацію документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовку для передавання до архіву ГУС у Кіровоградській області;
     упровадження та нагляд за дотриманням у структурних підрозділах ГУС у Кіровоградській області вимог інструкцій з діловодства та національних стандартів;
     проведення регулярних перевірок стану діловодства в структурних підрозділах ГУС у Кіровоградській області;
     використання системи електронного документообігу органів державної статистики, ведення й актуалізацію електронних довідників у ГУС у Кіровоградській області;
     дотримання вимог до підготовки електронних та паперових документів та організації роботи з ними;
     організацію нагляду за станом збереження документаційного фонду ГУС у Кіровоградській області в електронній формі та користування ним;
     інформаційну взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та іншими державними установами;
     перевірку правильності відомостей, унесених до реєстраційно-моніторингової картки електронного документа за зведеною номенклатурою справ ГУС у Кіровоградській області, та уточнення цих відомостей за експертизою цінності електронного документа;
     ініціювання та проведення в ГУС у Кіровоградській області підвищення кваліфікації працівників ГУС у Кіровоградській області з питань діловодства.
 7. Організація діловодства в паперовій формі в ГУС у Кіровоградській області покладається на його службу діловодства.
  Організація діловодства в паперовій формі в структурних підрозділах ГУС у Кіровоградській області покладається на службу діловодства.
 8. Діловодство ГУС у Кіровоградській області, організація обміну електронними документами з іншими установами здійснюються з використанням системи електронного документообігу, інтегрованої до системи взаємодії, та іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.
 9. Моніторинг виконання управлінських рішень є складовою системи контролю в ГУС у Кіровоградській області, яка включає в себе безперервне спостереження за процесом виконання управлінських рішень, та проводиться з метою нагляду за виконавською дисципліною.
 10. Моніторинг здійснюється за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, протоколами нарад під головуванням Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів, Державного секретаря Кабінету Міністрів, листами Офісу Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників (що потребують надання відповіді про результати їх розгляду), листами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зверненнями комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій Верховної Ради України, зверненнями та запитами народних депутатів України, листами Рахункової палати, міжнародними зобов'язаннями України в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, зобов'язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС, річних національних програм в рамках Комісії Україна - НАТО, рішень Комісії Україна - НАТО у рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів між Україною та НАТО та уповноваженими органами НАТО; місіями ООН, ОБСЄ, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними організаціями в частині цільового використання технічної та донорської допомоги, а також завдань, визначених наказами та дорученнями Голови Держстату та начальника ГУС у Кіровоградській області, рішеннями колегії Держстату та ГУС у Кіровоградській області, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, робочих груп щодо яких встановлено строки їх виконання.
 11. Безпосередній моніторинг виконання документа проводиться на підставі резолюції начальника ГУС у Кіровоградській області.
 12. Моніторинг виконання управлінських рішень здійснюється посадовою особою служби діловодства ГУС у Кіровоградській області, що відповідає за здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень та контролю за відповідністю їх виконання поставленому завданню за допомогою системи моніторингу, інтегрованої в систему електронного документообігу органів державної статистики на основі даних з реєстраційно-моніторингової картки. Відповідна система забезпечує оперативний доступ до всієї інформації про стан виконання будь-якого документа, щодо якого здійснюється моніторинг та методичний аналіз відповідних даних.
 13. У структурних підрозділах ГУС у Кіровоградській області безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.
 14. Інформація про стан виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця і подається керівництву ГУС у Кіровоградській області.
III. Порядок проведення нарад

1. Загальні положення

 1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі ГУС у Кіровоградській області, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів ГУС у Кіровоградській області, а в разі необхідності залучаються інші особи.
 2. Наради проводять начальник ГУС у Кіровоградській області, заступники начальника ГУС у Кіровоградській області, а також керівники структурних підрозділів ГУС у Кіровоградській області.
 3. На наради можуть бути запрошені залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.
 4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ ГУС у Кіровоградській області за компетенцією.
 5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників суб’єктів у сфері медіа, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник ГУС у Кіровоградській області за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

2. Апаратні наради

 1. Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника ГУС у Кіровоградській області або в разі його відсутності – одного із заступників начальника ГУС у Кіровоградській області, який виконує його обов'язки.
 2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальника ГУС у Кіровоградській області, керівників структурних підрозділів ГУС у Кіровоградській області, погоджених із заступниками начальника ГУС у Кіровоградській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 3. Проєкт порядку денного апаратної наради погоджує начальник ГУС у Кіровоградській області та доводиться до відома заступників начальника ГУС у Кіровоградській області.
 4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.
 5. Забезпечення організації роботи начальника ГУС у Кіровоградській області та його заступників, організаційно-методичне забезпечення засідань, нарад за їх участю здійснює структурний підрозділ ГУС у Кіровоградській області з питань планування та моніторингу діяльності.

3. Оперативні наради

 1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень ГУС у Кіровоградській області, начальник ГУС у Кіровоградській області або його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.
 2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводять керівники структурних підрозділів ГУС у Кіровоградській області.
 3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що його підписує головуючий.
 4. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ ГУС у Кіровоградській області, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

4. Міжвідомчі наради

 1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в ГУС у Кіровоградській області можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших державних органів, науково-дослідних і громадських організацій тощо.
 2. Порядок денний і матеріали надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.
 3. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступників начальника ГУС у Кіровоградській області відповідно до розподілу функціональних повноважень і структурний підрозділ ГУС у Кіровоградській області, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

5. Семінари (семінар-наради), відеоконференції

 1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних підрозділів ГУС у Кіровоградській області проводяться семінари, семінар-наради, відеоконференції (далі − семінари).
 2. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва ГУС у Кіровоградській області) покладається на структурний підрозділ ГУС у Кіровоградській області, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.
 3. У разі участі керівництва ГУС у Кіровоградській області в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву ГУС у Кіровоградській області відповідальним структурним підрозділом ГУС у Кіровоградській області за три робочі дні до дня проведення.
 4. Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом ГУС у Кіровоградській області.

IV. Взаємодія ГУС у Кіровоградській області з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування

 1. ГУС у Кіровоградській області у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.
 2. ГУС у Кіровоградській області, з метою координації та ефективної співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами та розпорядниками адміністративних даних:

     1) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;

     2) надає державним органам та органам місцевого самоврядування офіційну державну статистичну інформацію в обсягах і в строки, що визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

     3) подає до правоохоронних органів пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про офіційну статистику" посадових осіб юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, встановленої законом;

     4) залучає в установленому порядку спеціалістів державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб та розпорядників адміністративних даних, науковців, експертів, представників міжнародних організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції та повноважень ГУС у Кіровоградській області;

     5) забезпечує взаємодію інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб іноземних держав шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

     6) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);

     7) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані із виконанням завдань, покладених на ГУС у Кіровоградській області.

 3. ГУС у Кіровоградській області розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від державних органів та органів місцевогосамоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проєктів нормативно-правових актів.

V. Взаємодія із суб’єктами у сфері медіа та громадськістю

 1. Взаємодія між ГУС у Кіровоградській області, суб’єктами у сфері медіа, громадськістю та іншими користувачами офіційної державної статистичної інформації забезпечується шляхом: розміщення інформації на офіційному вебсайті ГУС у Кіровоградській області; офіційних сторінках ГУС у Кіровоградській області в соціальних медіа; проведення пресконференцій, брифінгів, вебінарів, нарад; телефонних консультацій; публікацій у медіа статей, інтерв'ю, коментарів.

VI. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності у медіа" (зі змінами), порядку особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Кіровоградській області, затвердженого наказом ГУС у Кіровоградській області, інших актів законодавства.
 2. Діловодство за зверненнями громадян у ГУС у Кіровоградській області ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в ГУС у Кіровоградській області, розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у медіа, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами).
  Діловодство за зверненнями громадян у ГУС у Кіровоградській області покладається на службу діловодства.
 3. Особистий прийом громадян проводять начальник ГУС у Кіровоградській області, заступники начальника ГУС у Кіровоградській області відповідно до порядку особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Кіровоградській області, затвердженого наказом ГУС у Кіровоградській області, який підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті ГУС у Кіровоградській області.
 4. У ГУС у Кіровоградській області діє телефонна "гаряча лінія".
 5. Участь у роботі телефонної "гарячої лінії" ГУС у Кіровоградській області беруть начальник ГУС у Кіровоградській області, заступники начальника ГУС у Кіровоградській області згідно з графіком, який складає служба діловодства та затверджується наказом ГУС у Кіровоградській області.
 6. Графік участі керівництва у роботі телефонної "гарячої лінії" ГУС у Кіровоградській області оприлюднюється на офіційному вебсайті ГУС у Кіровоградській області.
 7. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні ГУС у Кіровоградській області, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.
 8. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".

VII. Міжнародне співробітництво

 1. Організація візитів іноземних делегацій до ГУС у Кіровоградській області регламентується окремим наказом ГУС у Кіровоградській області з урахуванням вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 (зі змінами).

VIII. Запобігання та виявлення корупції в ГУС у Кіровоградській області

 1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади" (зі змінами), а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими та нормативними актами.
 2. ГУС у Кіровоградській області у межах компетенції забезпечує проведення комплексу заходів, що повинні передбачати:

     1) заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

     2) оцінку корупційних ризиків у діяльності ГУС у Кіровоградській області, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

     3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

     4) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

     5) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

     6) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.
 
 
   
   

 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області